Assentoft

Varme emner på Byrådsmødet i Havndal

For første gang afholdes der byrådsmøde i oplandet til Randers by. Mødet finder sted på Havndal Skole og starter klokken 16.00. Alle er velkomne.

Der er lagt op til både et tilløbstykke og protestmarkeringer, når Randers Byråd i morgen mandag den 6. marts for første gang flytter byrådsmødet fra det gamle rådhus i Randers midtby til gymnastiksalen på Havndal Skole.

Alle borgere er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. Mødet starter klokken 16.00 og finder sted i drengenes gymnastiksal på Havndal Skole. Klokken 18.00 er der mulighed for at møde politikerne, inden byrådsmødet genoptages kl. 19.00.

Byrådsmødets dagsorden er på hele 38 punkter og indeholder op til flere kontroversielle eller større budgetsager.

Den sag, som gennem de seneste måneder har fyldt en del i medierne er ændringen i honorarmodellen for plejefamilier i Randers.

PlejeProtest
En facebookgruppe for plejefamilierne har bebudet at være på Havndal Skole allerede fra klokken 15.15.

Plejefamilierne har etableret en Styregruppe, til at varetage familiernes interesse, og denne har været særdeles aktiv for at få den nye honorarmodel lavet om.

Sagen om plejefamilierne er et af de sidste punkter på mødets dagsorden, med et forslag stillet af Mogens Nyholm om at indføre den såkaldte Århus model. Hvorvidt der kan skabes grundlag for et beslutning om dette er usikker.

Af de i alt 38 punkter er her de sager, der forventes at skabe mest debat.

Forslag om genåbning af 7.-9. klasse på Havndal Skole.

Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter at genåbne 7.-9. klassetrin på Havndal Skole, så de børn, der i dag går i 6. klasse, kan fortsætte i 7. klasse på Havndal Skole. Hvis det ikke kan lade sig gøre at gennemføre allerede fra det kommende skoleår (2017/18), foreslår Velfærdslisten, at byrådet genåbner overbygningsklasserne med virkning fra skoleåret 2018/19.

Læs også: Borgere i oprør om Havndal Skole

Forslag til ny helhedsplan for Nordbyen 2017-21

Den nuværende helhedsplan for Nordbyen udløber i 2017. Byrådssekretariatet har derfor i samarbejde med beboerne i Randers Nordby, boligorganisationerne, Randers Kommune, Landsbyggefonden, Center for boligsocial udvikling og andre lokale samarbejdspartnere (lokale institutioner og foreninger m.fl.), udarbejdet et forslag til ny helhedsplan for Nordbyen, som dækker perioden 2017-21.

Optimering af struktur på dagtilbudsområdet

Børn og skoleudvalget har tidligere indstillet, at de nuværende tre daginstitutioner i Spentrup skulle samles til en fælles daginstitution, der bliver udbygget til i alt at kunne rumme 13 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn. Det foreslås, at finansieringen af anlægsudgifterne sker enten ved at låne pengene af dagtilbuddet og børneområdets opsparede midler, eller at finansieringen henvises til budgetlægningen for 2018.

Byen til Vandet – en afgørende beslutning om fremtidens Randers

Byen til Vandet er byens store udviklingsprojekt, der skal være trækkraft i udviklingen af Randers. Projektet sikrer byudviklingsmuligheder, grundlæggende trafikal infrastruktur og sikrer samtidigt byen mod klimaforandringer.

BroenByen til Vandet har været gennem en lang proces, og det er nu tid til at vælge en retning for byudviklingen. På baggrund af tre konkrete undersøgelser om nye broer og veje, potentialer for øget befolkningstilvækst samt bystrategiske potentialer kan byrådet nu vælge, hvilket scenarie, der skal sætte retningen for byudviklingen i Randers i de næste tre årtier. Byrådet skal endvidere beslutte, om der i 2017 skal igangsættes en videre proces for realiseringen af Byen til Vandet.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk – projektforslag for lukning af værket

Randers Kommune har modtaget et projektforslag for lukning af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Projektet indebærer, at værket lukkes og, at den enkelte forbruger som erstatning for fjernvarme skal etablere egen individuel opvarmning. Byrådet skal beslutte, om projektforslaget skal sendes i 4 ugers høring hos de berørte parter.

Forslag fra Mogens Nyholm vedr. honorering af plejefamilier i Randers Kommune

Historisk set har plejefamilieområdet efter sigende haft en omvendt incitament struktur, hvilket skulle bevirke, at de enkelte plejefamilier kunne have en økonomisk interesse i at se på barnets vanskeligheder fremfor barnets ressourcer. Dette er ikke en optimal eller fair model, hverken set fra barn, plejefamilie, forældre eller kommunens side.

Aarhus kommune har med succes indført den såkaldte Gennemsnitsmodel – Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning.
En model der er fair for alle parter, og som er udrullet med god succes. En model hvor barnets tarv og udvikling er i centrum.

Radikale Venstre i Randers Kommune foreslår nævnte Aarhus model implementeres i Randers Kommune, hvor der arbejdes med fem niveauer, og vi foreslår Randers har samme honoreringssatser som i Aarhus Kommune. Kort og godt Radikale Venstre ønsker Randers Kommune følger KLs anbefalinger på området.

Læs også: Det drejer plejefamiliesagen sig om

Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. børns ret til at bliver hørt

Randers Kommune skal respektere børns ret til at blive hørt. Børn har ret til at blive hørt og lyttet til. Det slår Børnekonventionens artikel 12 fast.

Læs også: Man gjorde et barn fortræd

Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. plejefamlier

Forslag om stop for forsøget på at forringe plejefamiliernes løn som følge af SL’s manglende tillid til Randers Kommune og råd til nye plejefamilier om ikke at indgå aftale med Randers Kommune.  Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har meddelt, at de har mistet tilliden til Randers Kommune og ledelsen i familieafdelingen, og at de fraråder nye plejefamilier at lade sig hyre af Randers Kommune.

Kommentarer