Land og by

Randers Kommune vil effektivisere bybusnettet

Det nye forslag til bybusnet vil blandt andet betyde 10 minutters drift på strækningen fra Glarbjergvej/Hadsundvej i nord via busterminalen til Århusvej/Bøsbrovej i syd.

Randers Kommune vil effektivisere bybusnettet for at få kortere køretid og flere rute, hvor der er fleste passagerer. I områder med få kunder, som Ålum, Tånum, Tebbetrup og Haslund, vil kunderne blive betjent på anden måde. 

Randers Kommune har sammen med Midttrafik undersøgt potentialerne ved at ændre bybusnettet i Randers. En større analyse af det nuværende net, hvor der blandt andet er gennemført en stor borgerundersøgelse i december 2015, ligger til grund for, at bybusnettet nu foreslås forbedret: Mere direkte linjer skal imødekomme ønskerne om kortere køretid, og der skal køres mest, hvor der er flest passagerer

– Det skulle alt sammen gerne munde ud i et mere overskueligt bybusnet, som er mere effektivt, og som er nemt at gennemskue på grund af færre linjer, fortæller sektionsleder i Veje & Trafik ved Randers Kommune Grethe Helledi.

Teletaxa og flextur

Områder med flest kunder og indbyggere er prioriteret i forslaget, mens områder med få kunder vil blive betjent på anden måde. Ålum, Tånum, Tebbestrup og Haslund som i dag har bybusbetjening vil i det nye forslag fortsat have samme betjening. Dog er betjeningen med andre former for kollektiv trafik end almindelige bybusser. I Haslund er det i form af regional bus suppleret med Flextur. I Ålum, Tånum og Tebbestrup er det i form af lokalbus og/eller teletaxa suppleret med Flextur.

Teletaxakørsel foregår som en busrute med betjening til og fra faste stoppesteder. Man skal dog bestille sin buskørsel 1 time før turens start på de ture, der ikke er faste hver dag. Faste ture kan eksempelvis være morgen og eftermiddag af hensyn til skoleelever. Taksten er som en busbillet, og man kan også benytte periodekort.

Flextur er et mere fleksibelt tilbud, der kører til og fra vilkårlige punkter i kommunen, men til en højere takst end bybus. Til Flextur kan man ikke benytte periodekort.

Nye bybuslinjer

Forslaget er i store træk bygget op omkring en ny linje mellem Nordbyen og Paderup. På strækningen Glarbjergvej/Hadsundvej via busterminalen til Århusvej/Bøsbrovej kører busserne hvert 10. minut. Nord og syd for disse punkter køres hvert 20. minut. Det betyder, at det ikke er så vigtigt, at alle buslinjer mødes på samme tidspunkt på busterminalen, da busserne på linjen kører hvert 10. minut. På busterminalen mødes de øvrige linjer i minuttal 10 og 40.

Grundprincipper bag det nye system

Det nye system er bygget op om nye principper som byrådet vedtog i september måned. Bybusnettet betjener det sammenhængende byområde, mens lokalruter og regionalruter blandt andet sikrer transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og fra Randers By. Teletaxa benyttes som supplerende kørselstilbud til både bybus, lokalbus og regionale ruter. Endelig fungerer den mere behovstilpassede flextur som supplement.

Der skal være direkte linjer i bybusnettet, som kan komme hurtigere frem, men der skal også være områdedækkende bybuslinjer, som sikrer betjeningen af de områder af byen, hvor der ikke er direkte linjer. Der kan være op til 800 m fra beboelsesområder til de direkte linjer, mens afstanden til de øvrige linjer fra områder med etageboliger kan være op til 400 m og fra øvrige boligområder op til 800 m.

Ulemper ved det gamle system

Det eksisterende bybussystem har fungeret i sin nuværende form i mange år uden større ændringer i grundprincipperne.

Der er både fordele og ulemper ved det kendte bybussystem. Blandt fordelene er, at det er let at skifte på busterminalen mellem alle linjer. Der er gennemgående linjer, som er med til at minimere antallet af skift. Blandt ulemperne er, at det er vanskeligt at tilpasse bybusbetjening af nye byområder eller nye arbejdspladser, uden det koster mange penge.

Systemet er desuden sårbart over for forsinkelser, da det er bygget op omkring, at alle busser mødes på busterminalen på samme tidspunkt. Det kræver altså, at alle linjerne er der til tiden, hvis man skal kunne skifte mellem dem.

Høring og borgermøder

Processen for det nye bybusnet er så vidt, at forslag til nye linjer og frekvens for de enkelte linjer har været forelagt miljø- og teknikudvalget den 12. oktober 2016. Her besluttede udvalget at sende materialet i offentlig høring. Høringen foregår i perioden 24. oktober til 6. november 2016 og vil være at finde på Midttrafiks hjemmeside.

Når høringen starter, vil man på Randers Kommunes hjemmeside kunne finde det materiale, der har været behandlet politisk indtil nu samt en tidsplan for arbejdet og den resterende del af processen.

Der vil desuden blive holdt en række borgermøder, hvor man har mulighed for at høre mere om det foreløbige arbejde og det, der er sendt i høring samt stille spørgsmål til projektet. Dette vil foregå i høringsperioden, så der efterfølgende er mulighed for at sende et høringssvar.

Borgermøderne bliver holdt følgende steder:

Mandag den 31. oktober kl. 16.30 i Tånum Forsamlingshus, Gl. Viborgvej 188 Tånum, 8920 Randers NV

Tirsdag den 1. november kl. 16.30 i Kulturhuset, Den store mødesal, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Onsdag den 2. november kl. 16.30 i Ulvehøjhallen, Møllevangsvej 9, 8940 Randers SV

Høringssvarene vil indgå som baggrundsmateriale for den politiske behandling af det samlede forslag med køreplaner og stoppestedsplaceringer. Miljø- og teknikudvalget skal på mødet den 22. december 2016 godkende at det samlede forslag sendes i offentlig høring. Efter endt høringsfase skal det samlede forslag godkendes politisk i marts 2017.

Kommentarer