112

Efter retssag: “Vores fokus er på beboere, pårørende og ansatte”

kommune Arkivfoto

Der er i dag faldet dom i retssagen om drab, drabsforsøg og tyveri af medicin sket på Plejecenter Tirsdalen i 2022. Siden sigtelsen i maj sidste år har plejecenteret og mange andre på omsorgsområdet i Randers Kommune været påvirket af sagen.

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers Kommune, Thomas Krarup, fortæller, at kommunen har stillet sig til fuld rådighed for politiet undervejs i efterforskningen. Samtidigt har der været et fokus på Tirsdalens beboere, pårørende og medarbejdere. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

– Nu har byretten talt. Det har været en voldsom sag, og først og fremmest går vores tanker til pårørende og beboere. Vi har undervejs i efterforskningen stillet os til rådighed for politiet. Og vi har under hele sagen koncentreret os om beboere, pårørende og medarbejdere. Det har for alle været en chokerende oplevelse, hvor vi har stillet både psykologhjælp og støtte til rådighed i det omfang, det har været ønsket. Det er klart, at det har været en stor belastning at se sin arbejdsplads omtalt sådan. Vi går hver dag på arbejde med det formål at drage omsorg for vores beboere, så er det klart, at det har været meget svært at være i denne situation. Der har været et stort pres på alle. Og det tager vi fortsat hånd om,  siger Thomas Krarup og fortsætter:

– Det har personligt berørt mig dybt, fordi det handler om de mennesker, vi skal tage hånd om, om deres pårørende og om medarbejderne.

Han håber, plejecenteret nu kan få ro til at koncentrere sig om stedets beboere og det vigtige arbejde, der udføres hver dag.

Det har været væsentligt for forvaltningen, at Styrelsen for Patientsikkerhed i gennemgangen af plejecenteret både tidligere og i forbindelse med sagen har vurderet, at Tirsdalen generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis, hedder det i pressemeddelelsen.

Spørgsmål rejst i løbet af retssagen

I løbet af retssagen har der været mange spørgsmål også til Randers Kommune omkring medicinhåndtering, opbevaring og kontrol. Kommunen svarer herunder på de oftest stillede spørgsmål, men har derudover ikke yderligere kommentarer til sagen.

Randers Kommune har på baggrund af sagen valgt at gennemgå håndteringen af medicin på plejehjemmene. Har det givet anledning til ændringer og i så fald hvilke? 

“Det er rettidig omhu, at vi naturligvis i sådan en situation vælger at gennemgå håndteringen af medicin. Det samme gjorde Styrelsen for Patientsikkerhed. Instruksen om dispensering af medicin blev justeret i forhold til, hvordan vi opbevarer restmedicin. Restmedicin skal retur til apoteket. Før sagen stod restmedicin i en kasse til formålet i et aflåst depotrum. Der blev i forbindelse med sagen justeret i instruksen sådan, at der i det aflåste depotrum blev sat et skab til restmedicin som er låst med kliklås/personlig kode.”

Hvor er borgernes medicin opbevaret?

“På plejecentre får vi beboernes medicin indleveret fra apoteket i et fælles aflåst medicinskab. Herefter leveres medicinen ud til borgerens egen bolig, hvor medicinen opbevares for den enkelte borger. Borgernes medicin bliver som udgangspunkt altid opbevaret i borgerens eget hjem.”

Hvis medicinen ikke kan opbevares forsvarligt i borgerens eget hjem, kan medicinen opbevares et sikkert sted, fx i fælles medicinskab. Medicin, som opbevares i fælles aflåst medicinskab, skal være individuelt adskilt, så der ikke kan ske sammenblanding af de enkelte borgeres medicin.

Medicinskabet skal placeres i et rum, hvor der ikke er adgang for borgere.

Medicinskabet skal forsynes med klik-lås eller personlig kode, så det kan ses i log, hvem der har haft adgang til medicinskabet.”

Er kontrollen med dosering af medicin og indtagelsen af medicin hos den enkelte borger god nok? 

“Vi har tydelige kompetenceprofiler på vores medarbejdere, og vi har klare medicininstrukser. Læger doserer medicin – altså bestemmer hvilken type medicin og hvor meget. En sygeplejerske eller SoSu-assistent har ansvar for at dispensere – eller opmåle doserne/fordele tabletterne på dage. Vi følger et system (et dispenseringsmodul) og vi laver egenkontrol undervejs i dispenseringen.

En sosu-hjælper kan uddele medicin men ikke dispensere, og skal nøje følge instrukser for hvordan medicin udleveres. Her er instruks for alt fra, at man skal tjekke, at identitet på beboeren matcher med medicinen, til hvordan man hjælper med at indtage medicin.

Og inden en medarbejder i sidste ende udleverer medicinen, som nu er kontrolleret to gange, så tæller man en gang til og tjekker igen, at identitet og antal tabletter/medicin passer sammen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kom på besøg i forbindelse med denne alvorlige sag, og der var ingen kritik af vores måde at håndtere medicin på, der var alene problemer af mindre betydning for kvaliteten.”

Hvem må give medicin på et plejehjem?

“Det er kun fagligt uddannet personale, der kan dispensere og udlevere medicin. Det følger af både medicininstrukser og kompetenceprofiler, som fortæller hvilke kompetencer, man skal have for at udføre bestemte typer af arbejde.

Ifølge instruksen kan sygeplejersker og SoSu-assistenter dispensere og udlevere medicin. Ved risikomedicin skal SoSu-assistenten dog først være oplært i det.

En sosu-hjælper kan administrere eller give medicin men ikke dispensere og skal nøje følge instrukser for, hvordan medicin udleveres. Her er instruks for alt fra, at man skal tjekke, at identitet på beboeren matcher med medicinen, til hvordan man hjælper med at tage medicinen.
Det fremgår tydeligt af instrukser, at man aldrig må give anden medicin end den, der er ordineret til borgeren. Det gælder også, selvom to borgere får samme type medicin. Hver borger må kun få sin egen ordinerede medicin og intet andet.

Det er sygeplejersker og SoSu-assistenter, som kan bestille medicin i et særligt system (FMK), hvor lægen ordinerer medicinen.

Også håndkøbsmedicin skal være ordineret af lægen, hvis personalet skal måle det op og give det.

Hvis borgere er i ustabile forløb, er det kun sygeplejerske, der kan dispensere medicin.

Ved risikosituations-lægemidler er det kun sygeplejerske, der har kompetence til at dispensere og SoSu-assistenten først, når vedkommende er blevet undervist og instrueret af sygeplejerske.

Når medicin skal smides ud, er det også sygeplejerske eller SoSu-assistent, der kan gøre dette.

Al receptpligtig medicin, som enten bliver for gammelt eller er en rest, skal afleveres til destruktion. Det fremgår tydeligt af instruks, at restmedicin ikke må gives til andre. Der er i instruktionen tydelige billeder af, hvordan man bortskaffer medicin. Her vises også tydeligt, at restmedicin skal i kasse i aflåst rum.”

Blev det anmeldt til politiet, da der på Tirsdalen forsvandt medicin i efteråret 2021?

“Ja – det blev anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet.”

Kunne tyveri i 2021 være forhindret? 

“Hvis man VIL omgå regler og instrukser, så kan man omgå det. Alternativet ville være et kontrolregime uden tillid. Vi har klare instrukser for håndtering af medicin og opbevaring, og vi har klare retningslinjer for, hvem der må håndtere hvad. Vi har autorisationer for medarbejdere, der opmåler den daglige medicin til beboerne, det der kaldes dispensering. Og vi har klare instrukser for, hvordan medicin udleveres og hvem, der må gøre det.”

Tilsyn af plejehjem – har Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere haft noget at kritisere hos Plejecenter Tirsdalen? 

“Randers Kommune har gennemgået tilsynsrapporter fra 2018-2022 senest i forbindelse med Patientstyrelsens tilsyn på Tirsdalen den 17. og 28. marts 2022. De er alle fine. Der blev fundet få og spredte mangler i medicinhåndteringen. Styrelsen skriver, at Plejecenter Tirsdalen generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis.

Ud over, at styrelsen fører sundhedsfagligt tilsyn og ældretilsyn, fører Randers Kommune også selv kommunalt tilsyn og eksternt tilsyn ved BDO.”

“Ulykkelig og chokerende sag”

I en anden og fælles pressemeddelse udtaler borgmester Torben Hansen og formand for omsorgsudvalget, Ellen Petersen:

“Det er en ulykkelig og chokerende sag, der har berørt os dybt. I dag går vores tanker især til de pårørende, beboere og medarbejdere, der har været og er påvirket af sagen. Nu har byretten talt. Derfor har vi heller ikke yderligere kommentarer til selve dommen på nuværende tidspunkt. Forløbet har været lige så uvirkeligt for os, som vi forestiller os det har været for andre, der har fulgt sagen. Men vi har også haft et vigtigt fokus på, at sagen ikke måtte gå ud over den pleje og omsorg, vi tilbyder vores ældre både på Tirsdalen og på hele omsorgsområdet. Her gør ledelse og medarbejdere sig hver dag umage og tager flot hånd om vores ældre. Det har denne sag ikke ændret ved.”

 

Kommentarer