Samfund

Bækkestien er fredet og bliver bevaret som naturområde i Randers

Bækkestien Dronningborg. Foto: Randers Kommune

Fredningsnævnet har besluttet af frede Bækkestien på baggrund af et initiativ fra Randers Kommune om at få rejst fredningssagen i nævnet. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

Dermed er det afgjort, at naturområdet langs Bækkestien vil blive bevaret som et grønt rekreativt område i Randers.

– Bækkestien er et dejligt naturområde, der gennem årene har udviklet sig til en rekreativ oase i byen til blandt andet leg, ophold og gåture. Med fredningen sikrer vi nu, at området vil blive bevaret som en sammenhængende og uforstyrret naturskøn kile i byen. Og dermed sikrer vi også, at området bliver friholdt for fremtidig byudvikling med vejbyggeri og bebyggelse. Det er jeg overbevist om, at mange sætter stor pris på, siger borgmester Torben Hansen.

Randers Byråd besluttede tilbage i maj 2021, at der skulle rejses en fredningssag for at frede naturområdet langs Bækkestien. Siden er Danmarks Naturfredningsforening blevet medrejser på fredningsforslaget, som i foråret 2023 blev sendt til behandling hos Fredningsnævnet. Og her har nævnet nu afgjort at frede området, der har et areal på 3,8 hektar og ejes af Randers Kommune.

Læs Fredningsnævnets afgørelse her

Varieret natur med stor værdi

Det fredede område langs med Bækkestien ligger på strækningen mellem Dronningborg Boulevard i nord og Udbyhøjvej i syd. Området er kuperet som en dal, hvor Ladegård Bæk snor sig i bunden. Her er stejle, skovklædte skrænter på begge sider og gennem mere end 80 år har området udviklet sig med en varieret natur, der danner levesteder for mange forskellige dyr.

I Danmarks Naturfredningsforening glæder man sig over, at fredningen nu er en realitet.

– Fredningssagen blev til på kommunens initiativ. Man forstod nemlig, at kun en fredning ville kunne beskytte Bækkesti-området på langt sigt. Og det bakkede foreningen selvfølgelig op om. For området er en særdeles værdifuld grøn naturkorridor centralt i byen, som rummer store rekreative kvaliteter og er levested for mange forskellige arter, herunder et rigt fugleliv, siger fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang Ingrisch.

Fredning sikrer adgang for offentligheden

I dag grænser Bækkestien op til tættere bebyggelse og mange bruger området til leg og ophold. Der er blandt andet opsat bord- og bænkesæt, og gennemgående stianlæg er flittigt brugt til gå-, løbe og cykelture.

Fredningen vil ikke ændre på offentlighedens adgang til området. Tværtimod er der i fredningen lagt vægt på den store rekreative værdi, som området har for byens borgere. Og et af formålene med fredningen er netop at sikre offentlighedens adgang. Fredningen skal samtidig sikre, at områdets landskabelige kvaliteter bevares og de biologiske værdier forbedres.

Fredningsnævnet har offentliggjort afgørelsen den 26. januar 2024 med en fire ugers klagefrist. Fredningen forventes således at kunne træde endelig i kraft inden udgangen af februar 2024.

 

Kommentarer