Randers By

V, BL, DF, EL og VL offentliggør fælles forslag til budget

kommune

Som det har været omtalt i flere medier, blev Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten under forhandlingerne om budgettet enige om et fælles forslag til budget. De nævnte partier og lister råder tilsammen over 15 mandater. Der manglede således kun ét mandat for at samle et flertal.

Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten lægger nu forslaget åbent frem. Budgetforslaget er ansvarligt og sætter retning for Randers Kommune. Forslaget giver mange millioner kroner mere til kernevelfærden og udvikling af kommunen end det budgetforslag, som Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF har indgået aftale om.

Det forslag, der nu lægges frem, indeholder den største forbedring af velfærden i Randers Kommunes historie, ligesom det sætter turbo på udviklingen.

– Det fælles budgetforslag viser, at det i høj grad er muligt både at styrke kernevelfærden, men også at sætte gang i udviklingen af kommunen på en ansvarlig måde. Når det er lykkedes så forskellige partier at blive enige, så var forudsætningerne også til stede for, at borgmesteren kunne samle byrådet på tværs af politiske forskelle, siger Christian Brøns, viceborgmester (Venstre).

– Beboerlisten støtter forslaget, fordi der er tale om et budget, der fjerner nedskæringer og forbedrer velfærden på de bløde områder, siger Bjarne Overmark, medlem af Randers Byråd for Beboerlisten.

– Forslaget forbedrer kernevelfærden mere, end noget andet budget har gjort i Randers Kommunes historie. Jeg er glad for, at en så bredt sammensat gruppe af partier og lister kan blive enige om så markante forbedringer af forholdene for børn, skoler, ældre, syge og mennesker med handicap, siger Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten.

– I Enhedslisten er vi rigtig glade for det markante løft på det samlede velfærdsområde. Dette løft samt fjernelse af effektiviseringsbidraget på alle fagområder er en naturlig forbedring for alle Enhedslistens kerneområder. Vi havde selvfølgelig gerne set, at alle pengene var blevet brugt på velfærd og det grønne område, men vi er yderste tilfredse med, at det er lykkes at lave så godt et budgetforslag med så bred tværpolitisk opbakning, siger Frida Valbjørn Christensen, byrådsmedlem for Enhedslisten.

– Det er tankevækkende, at Socialdemokraterne ikke formåede at samle byrådet i et bredt forlig. Økonomien og viljen var til stede, og det viser vores budgetforslag til fulde.
Jeg er som DF’er stolt af det samarbejde vi har haft med de øvrige partier og lister, men ærger mig over at det store velfærdsløft desværre ikke gennemføres, siger Frank Nørgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Randers Byråd.

Mange flere pædagoger og medhjælpere
Forslaget indeholder hele 40 millioner kroner til flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer over de næste fire år. Det svarer til 10 millioner kroner om året. Til sammenligning indeholder Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF’s forslag til budget kun 15,2 millioner kroner til kommunens yngste børn over de næste fire år. De nedskæringer, der er besluttet i tidligere budgetter, men som først træder i kraft næste år, betyder, at Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF’s forslag stort set ikke vil føre til flere pædagogiske medarbejdere i kommunens børnehaver og vuggestuer fra næste år.

– Med budgetforslagets 40 millioner kroner til flere pædagoger og medhjælpere i Randers kommunes daginstitutioner vil vi endelig kunne sikre det løft af området, som gør, at vi kommer et langt skridt i den rigtige retning mod minimumsnormering, siger Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten.

– I flere år har Venstre kæmpet for flere hænder i vores daginstitutioner. Et løft på 40 mio. vil gavne børnenes udvikling og give dem den bedst mulige start på livet, siger Christian Brøns, Venstre.

– For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at der er en “rød tråd” gennem livet. Vi har altid forsøgt at minimerer besparelserne for de 0 – 6 årige, da forskning gang på gang viser, at indsatser her er meget vigtige for børns fremtidige udvikling. Vi er meget stolte over et budgetforslag, som reelt giver en minimumsnormering i vores daginstitutioner.

– Velfærdslisten kæmper for reelle minimumsnormeringer, og det her er et kæmpestort skridt i den retning. Det er rystende, hvis Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF stemmer imod at investere i, at kommunens yngste får den omsorg og opmærksomhed, der er en forudsætning for deres udvikling, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

Massiv investering i en ny bro, veje og cykelstier
Partierne og listerne bag forslaget er enige om at investere 80 mio. kroner i Klimabroen. Investeringen gør det muligt at realisere broen i 2028 som er forudsætningen for Byen Til Vandet. Derudover afsætter parterne 32 mio. til nye veje herunder en forlængelse af Ringboulevarden. 32 mio. kroner har partierne og listerne også afsat til nye cykelstier, der kan imødekomme det store behov der er i hele kommunen.

– Med dette budget er det muligt at realisere en ny bro i 2030 og skabe forudsætningen for Byen Til Vandet. Samtidigt kan vi skabe den største investering i veje og cykelstier i nyere tid med dette budget, siger Christian Brøns, Venstre.

– Vi er glade for den store investering i cykelstier. Vi er ikke blevet tilhængere af broen, men har accepteret en større opsparing som en del af et kompromis, der samlet løfter velfærden markant, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

Mange flere penge til ældre og omsorg
Det forslag, som Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten er enige om, indeholder også mange flere penge til kommunens ældre. For eksempel vil de fem partier og lister sikre, at der ikke nedlægges nogen ældreboliger med kald, og at klippekortet bevares permanent. Desuden skal der afsættes en pulje på 7 millioner kroner til forbedringer på baggrund af den tilbundsgående undersøgelse af ældreområdet, der efter afsløringen af omsorgssvigtet på Huset Nyvang er blevet sat i gang.

– Omsorg og værdighed har altid været hjerteblod for Dansk Folkeparti. Derfor bærer vores budgetforslag også præg af nytænkning, valgfrihed og værdighed. Med forslaget sikrer vi pladserne på Tryghedshotellet, Hospice, ældreboliger med kald, rengøring, “Klippekortet”, “Hotel håndtag” på demens boliger og meget mere – og ikke mindst 7 mio. kr. til udmøntning efter anbefalingm når rapporten på hele omsorgsområdet ligger klar. Vi er klar til at reagere på rapportens konklusioner, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

– Hvis vi skal sikre en værdig omsorg for kommunens ældre, er der brug for mange flere penge på området. Med dette forslag tager vi nogle betydelige skridt i den rigtige retning. Set i lyset af det omsorgssvigt, der blev dokumenteret i TV2’s dokumentar, er det utilstedeligt, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative og især SF ikke sikrer flere penge til området i deres forslag, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

– De afsatte midler til ældreområdet er virkeligt vigtige. Det er afgørende, at der er afsat midler til at forbedre de problemstillinger, som den kommende undersøgelse af området påviser. Der skal allerede nu ske et løft, så omsorgssvigt og uværdig behandling af borgerne ikke finder sted i Randers Kommune, siger Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten.

– Det er vigtigt at de ældre har valgfrihed i deres eget liv og hverdag. Derfor er vi glade for at skabe sikkerhed for klippekortordningen, så den ikke er i fare for at blive sparet væk år efter år, siger Christian Brøns, Venstre.

– Det er vigtigt, at ældreområdet tilføres penge frem for at blive skåret ned. Det sikrer vi med vores fælles forslag, siger Bjarne Overmark, Beboerlisten.

Højst 26 elever i klassen og flere penge til specialskolerne
Også på folkeskoleområdet vil Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten give flere penge end Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF. Pengene bruges blandt andet på at sikre, at der højst skal sidde 26 elever i klasserne i kommunens folkeskoler. Desuden fjernes de nedskæringer, det i tidligere budgetter er blevet bestemt, at specialskolerne skulle udsættes for, helt.

– Vi er glade for at kunne prioritere UU-vejledning til alle elever. De valg, der skal træffes i en tidlig alder, er meget vigtige for de unges fremtid. Derfor er det også kun rimeligt at alle bliver tilbudt en kompetent vejledning, siger Christian Brøns, Venstre.

– Specialskolerne er pressede til mere end det yderste. Derfor er Enhedslisten glade for, at budgetforslaget indeholder en tilbagetrækning af besparelserne på området, men også tilfører midler til den almene folkeskole, hvilket er et skridt i den rigtige retning for ikke at tabe eleverne på gulvet, siger Frida Valbjørn Christensen.

– For Velfærdslisten er det helt afgørende, at vores fælles forslag helt fjerner de store nedskæringer, som man har udsat specialskolerne for. Samtidig sikres det, at der højst skal sidde 26 elever i klassen. Det er en stor sejr, at vi begynder at lave mindre klasser med bedre tid til den enkelte elev, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

– Der skal ikke skæres ned på folkeskolen. Der er brug for at rette op på mange års nedskæringer. Det arbejde begyndes der på med dette forslag, siger Bjarne Overmark, Beboerlisten.

– Alle har ret til en god skolegang! Derfor har vi fuld demografi på skoleområdet, højst 26 elever i klasserne og styrket specialskolerne som hovedpunkter i en plan for “Bedre skolegang for alle. Der er desværre en tendens til, at de bogligt svageste elever i folkeskolen ikke får meget udbytte ud af undervisningen. Det vil vi ændre på i vores budgetforslag. Dette er første skridt i den plan, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

Udvikling og erhverv
Det sammenspil, der på de forskellige områder sikrer en sund kommune i udvikling, vil gennem dette budget blive styrket historisk. Men for at sikre helheden er det vigtigt, at der hele tiden er fokus på erhverv og udvikling i Randers Kommune. Vi skal være en attraktiv kommune i dag, men også i fremtiden. Derfor har partierne og listerne bag dette budgetforslag sikret et årligt beløb på 700.000 kr. til Erhverv Randers. I alt 2.8 millioner fra 2021 til 2024. Der skal sikres et sundt erhvervsliv, der sikrer jobs, også i fremtiden. Som supplement til at sikre, at Randers Kommune kan få nye borgere til at bosætte sig i kommunen, så tilføres der 2 millioner kr. til en bosætningsstrategi over to år.

– Vores erhvervsliv er forudsætningen for en god velfærd. Derfor er det vigtigt med et stærkt Erhverv Randers og en solid bosætningsstrategi, der kan få flere til at være en del af vores fællesskab, siger Christian Brøns, Venstre.

Slut med svigt af børn med handicap
Kort inden budgetforhandlingerne gik i gang råbte medarbejderne i børnehandicap-afdelingen op. Hvis der ikke kom flere medarbejderne, ville det ikke kunne resultere i andet end direkte lovbrud på sagsbehandlingen. Dette ønsker Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten ikke skal blive til virkelighed, så derfor gives der i forslaget tilstrækkelige midler til området. Dette vil kunne sikre eftergivelse af socialområdets gæld på 24 millioner, fuld demografiregulering, en tilbundsgående analyse af området og 8 ekstra rådgivere til børnehandicapområdet, som kan være med til at sikre lovmedholdeligheden, allerede i 2021. Derudover vil SAM-foreningen sikres et tilskud på 750.000 kr. om året i to år.

– Det er totalt uacceptabelt, at Randers Kommune bryder loven og svigter børn med handicap. Det skal høre op – og det skal gå så stærkt, som det overhovedet kan. Derfor afsætter vi de midler, der er nødvendige for at sikre retssikkerhed og barnets tarv, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

– For Dansk Folkeparti er hurtig og korrekt indsats vigtigt, for det gælder om at få givet den hjælp, der er nødvendig for, at familien kan klare den specielle og ofte svære situation, de står i. Situationen med for få medarbejdere er i direkte modstrid med en hurtig og korrekt indsats, og hvis det medfører lovbrud, så skal der handles, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

– Vores velfærdssamfund skal kendes på, hvordan vi behandler vores svageste medborgere. Vi er særligt glade for at kunne understøtte SAM-foreningen, der skaber bedre vilkår for borgere i livssvære situationer, siger Christian Brøns, Venstre.

– Det er et politisk ansvar at sikre, at der er ressourcer nok til, at forvaltningen kan overholde loven i deres sagsbehandling. Derfor er det helt på sin plads, at vores fælles forslag indeholder et markant løft af området, siger Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten.

Hurtigere afklaring og mere revalidering
Et andet væsentligt nedslag i den aftale, de 15 mandater nåede til enighed om, er øget fokus på afklaring og hjælp syge og nedslidte. Det er problematisk for samfundet og for det enkelte menneske at gå i lang tid uden afklaring om sin egen fremtidssituation. Derfor vil Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten i budgettet tilføje 13,5 millioner kr. mere til beskæftigelsesområdet for at sikre en hurtigere afklaring gennem jobcentret og større mulighed for brug af revalidering. Revalidering har gang på gang vist sig som et af de rette værktøjer til at sikre en hurtigere afklaring. Samtidig skal det være nemmere og hurtigere at få førtidspension eller fleksjob. Derudover skal der tilføjes midler til repatriering, der oplyser indvandrere om, at de har ret til en sum penge, hvis de rejser til deres hjemland.

– Alt for mange oplever at blive fanget i det kommunale hamsterhjul, hvis de af den ene eller anden grund havner uden for arbejdsmarkedet. I vores budgetforslag er der tilført ekstra midler til hurtigere afklaring af borgerne, og vi har afsat flere midler til revalidering. Vi føler os forpligtet til at afklare syge og nedslidte hurtigst muligt, så de kan komme videre i livet. Det skal være lettere at blive tilkendt Flexjob, Revalidering eller Førtidspension. Jeg glæder mig over, at der igen er afsat penge til repatriering, så udlændinge, der gerne vil rejse hjem, kan få hjælp til det, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

– Enhedslisten taler med mennesker, der er i årelange sagsbehandlings- og ressourceforløb. Mennesker, der ofte bliver stressede og mere syge af at leve i uvished om, hvordan fremtiden ser ud. En hurtigere afklaring vil utvivlsomt give en forbedret livskvalitet for en gruppe af disse borgere, siger Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten.

– Folk, der er varigt syge, skal have førtidspension eller fleksjob frem for årelange forløb på kontanthjælp. Vores fælles forslag trækker i den rigtige retning, siger Bjarne Overmark, Beboerlisten.

– Det er vigtigt, at det sikres, at syge og nedslidte hurtigst muligt afklares til førtidspension eller fleksjob. Lange sagsbehandlingsforløb fører kun til, at folk bliver mere syge. Vores fælles forslag vil gøre det nemmere og hurtigere at få førtidspension eller fleksjob. Samtidig sikrer vi, at der investeres i revalidering, der vil kunne hjælpe mange, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

Bedre busbetjening og styrket naturindsats
Som et led i at sikre en bedre busbetjening i landdistrikterne i Randers Kommune, forbedring af asfalten på vores veje, styrkelse af Gudenåsamarbejdet og en samlet styrkelse af naturindsatsen, overføres 6,7 millioner kroner, blot til dette område. Det vil være med til at sikre, at der er flere borgere, der vil få glæde af bustransporten i Randers Kommune, vores herlige natur ved Gudenåen og forbedre vores infrastruktur. Det vil i sidste ende være med til, at vi får en bedre og mere attraktiv kommune.

– Bussen er tit livsnerven i mindre byer. Det skal vi udvise forståelse for og sørge for at busserne kommer tilbage til de mindre byer, siger Christian Brøns, Venstre.

– Enhedslisten har løbende modtaget henvendelser fra borgere, der er utilfredse med bustransportens serviceniveau. Derfor er vi glade for, at budgetforslaget indeholder en forbedring af bustransporten i Randers kommune. Samtidig er det grønne område en hjertesag for Enhedslisten, og vi er helt sikre på, at budgetforslagets 6,7 millioner kroner hertil vil gøre en forskel, siger Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten.

– Bedre busbetjening i vores landdistrikter prioriteres i vores fælles forslag efter massiv kritik fra borgerne i de mindste landsbyer. For Dansk Folkeparti er sammenhængskraften mellem by og land vigtig. Rutebilerne, som binder kommunen sammen, har vi styrket på baggrund af kritik fra brugerne, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

– Der er brug for bedre busbetjening. Det er vigtigt at sikre, at det er muligt at bruge bussen i hele kommunen, siger Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten.

Sundhed og kultur
Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Velfærdslisten er i dette budgetforslag stærkt opsat på, at sikre Randers Kommunes arbejde med, at sikre sundhed for borgerne, både hvad angår forbyggende og behandlende indsatser. Derfor sikrer dette forslag 400.000 kr. til en indsats til at hjælpe overvægtige børn og hele 2 millioner kr. til en sundhedsfremmende helhedsindsats. Dertil vil der blive afsat 1,5 million kr., som sikrer gratis psykologhjælp til unge med ondt i livet. Et andet livsaspekt, der er sundhedsfremmende for både vores fysiske og mentale sundhed, er et rigt kultur- og idrætsliv. Derfor vil disse områder heller ikke blive overset, men derimod tilgodeset. Budgetforslaget garanterer 3,1 millioner kr. i 2023 og 2024 til den nye Dronningborghals drift. Også på det kulturhistoriske område vil både Museum Østjylland og Håndværkermuseet blive tilført 1,5 millioner kr. Sidst, men ikke mindst, vil Sundhed, idræt og kultur få tilført hele 14,2 millioner kr., så driftsniveauet kan sikres og udvikles.

– Venstre prioriterede i sidste byrådsperiode at få sat gang i idrætsprojektet i Dronningborg – det kan nu følges til dørs. Samtidigt er vi glade for at kunne prioritere en lang række sundhedsindsatser, der kan give vores borgere en bedre hverdag, siger Christian Brøns, Venstre.

– Dansk Folkeparti har gennem dialog med veteranerne foreslået et “Familieværested”, hvor Veteranerne sammen med deres familier og andre pårørende kan samles til samvær. Vi har peget på “Tromlehuset” i Hvidsten. Der er busbetjening, og der er masser af muligheder for, at veteranerne selv kan sætte deres præg på grunden, siger Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti.

– På dette område er Enhedslistens særligt glade for opprioriteringen af indsatsen for overvægtige børn, gratis psykologhjælp til unge, gratis museer og breddeidrætten. Dette er ikke bare et skridt i den rigtige retning til øget sundhed generelt, men også tættere på lighed i sundhed, siger Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten.

Fælles budget – V, BL, DF, EL og VL

Kommentarer