Foreningsnyt

Søg om De Brock-Bredalske Legater

Det er nu muligt at sende en ansøgning om De Brock-Bredalske Legater

I indeværende år vil der af Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater blive uddelt følgende:

§ 6 – 3 legatportioner 262,50,- kr. gives til fattige eller uformuende enker og enkemænd af handelsstand eller af byens byråd eller dens præster, rektorer og lærere, eller i mangel af sådanne ansøgere, af andre hæderlige og honnette trængende familier eller ældre og svagelige kvinder.

§ 16 – 1 legatportion på 525,- kr. gives til en ung i Randers hjemmehørende sømand til uddannelse på navigationsskole eller skoleskib.

§ 18 – 1 legatportion på 12.950,- kr. eventuelt kan deles i to portioner, gives til hjælp og oprejsning for en god og ærlig familie i Randers, der på grund af ulykkelige omstændigheder er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til hjælp til etablering af en fabrikant eller kunstner.

§ 19 – 2 legatportioner på hver 525,- kr. gives til fader- eller moderløse børn af gode fattige forældre af handelsstand, byråd, præstestand, rektor- og lærerstand, eller i mangel af sådanne ansøgere, andre af byens kristelige og gode borgeres børn til lærdom, føde og klæder.

Tillagte portioner kan ydes til børnenes fyldte 18. år, såfremt de deltager i skolegang.

Ansøgere i vanskelig økonomisk stilling, der er i slægt med fondens stiftere, har fortrinsret til portionerne efter punkterne 6,16,18 og 19.

Ansøgere skal i så fald vedlægge oplysninger om slægtskabet.

Ansøgning skal ske på en særlig blanket, som udleveres i Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C eller kan findes på www.randers.dk under legater – Ansøgning til legat. Du kan finde ansøgningen her

Ansøgningen sendes til regnskab@randers.dk eller pr. post til Randers Kommunes Regnskabskontor, Att.: Rikke Jul Særmark, Odinsgade 5, 8900 Randers C.
Ansøgningen skal være i hænde senest den 5. juni 2020

Kommentarer