Samfund

Potentiel katastrofe for Randers Kommune – står igen med regningen for Nordic Waste oprydning

Randers Kommune overtager igen myndighedsansvaret for jordskreddet i Ølst fra 1. februar.

“Miljøstyrelsen overdrager jordskredssag til Randers Kommune”. Sådan lyder overskriften i en pressemeddelelse udsendt af Miljøstyrelsen onsdag aften.

Afgørelsen er onsdag aften sendt til Randers Kommune, hvilket i praksis betyder, at Randers Kommune i første omgang hænger på både ansvaret og på regningen for oprydningsarbejdet hos Nordic Waste.

At sagen sendes tilbage til Randers Kommune skyldes, at “Kammeradvokaten har konstateret, at der ikke kan tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger. Dette medfører, at Miljøstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om, at myndighedsansvaret for den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til Randers Kommune pr. 1. februar”.

Folketinget har dog tidligere godkendt et aktstykke, der muliggjorde afholdelse af udgifter op til 205 millioner kroner til afværgeforanstaltninger efter miljøskadeloven. En del af disse midler har allerede været anvendt på den indsats, der er sket, siden Miljøstyrelsen gav påbud til virksomheden om sikkerhedsstillelse.

– At indsatsen overgår fra et lovgrundlag til et andet, ændrer ikke på, at indsatsen skal fortsætte for at afværge fare for alvorlig miljøskade som følge af jordskredet. Det arbejde understøtter vi med disse tiltag, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Ministeren vil derfor søge Folketingets opbakning til, at den resterende del af de 205 millioner kroner tildeles den akutte afværgeindsats, som pr. 1. februar varetages af kommunen. Hvor meget, der er tilbage i den kasse, er uvist.

Samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune om at håndtere jordskredet vil også fortsætte, og konkret vil Miljøstyrelsen deltage i de løbende krisemøder, ligesom Miljøstyrelsen vil sikre, at kommunen kan få vejledning hos styrelsen i både juridiske og miljømæssige spørgsmål, lyder det i pressemeddelelsen.

Fakta

  • Randers Kommune har siden den 19. december arbejdet intensivt sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
  • Miljøstyrelsen vurderede den 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
  • Virksomheden modtog d. 21. januar to påbud fra Miljøstyrelsen. Det ene påbud pålagde Nordic Waste A/S at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medfører en miljøskade af Alling Å. Det andet påbud pålagde Nordic Waste A/S at stille sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter i sagen.
  • Udstedelsen af de to påbud skete med baggrund i Miljøskadeloven. Med udstedelsen af de to påbud overgik myndighedsansvaret fra Randers Kommune til Miljøstyrelsen.
  • Nordic Waste A/S blev den 22. januar erklæret konkurs ved skifteretten.
  • Miljøstyrelsen har – efter rådgivning fra Kammeradvokaten – truffet afgørelse efter miljøskadelovens 21, stk. 2 om, at da der ikke længere kan stilles sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltningerne er det ikke længere miljøskadeloven, som finder anvendelse. Det betyder, at sagen går tilbage til den oprindelige tilsynsmyndighed (Randers Kommune).
  • Myndighederne vil tage alle nødvendige skridt i processen med at forfølge princippet og ambitionen om, at forureneren skal betale for at afværge de alvorlige skader på miljøet. Dette arbejde fortsætter.

 

Kommentarer