Spentrup

Planer om boligområde i Spentrup kommer nu i høring

Et forslag til en ny lokalplan, der vil gøre det muligt at opføre op mod 36 nye boliger ved Jennumvej i Spentrup, skal i høring i otte uger. Det har Randers Byråd besluttet på et møde den 8. februar 2021.

En større udstykning med op til 36 nye boliger kan være på vej i Spentrup. I hvert fald har Randers Byråd på mødet den 8. februar 2021 besluttet at sende et forslag til en ny lokalplan for et 3,3 hektar stort område ved Jennumvej i høring.

Forslaget vil gøre det muligt at opføre 34-36 boliger i form af tæt-lav bebyggelse i området, som i dag består af et autoværksted og landbrugsjord mod nord, mens der i den sydlige del er etableret et regnvandsbassin. For at gennemføre projektet vil den eksisterende bebyggelse mod nord skulle rives ned.

Ny bebyggelse i sammenhæng med omgivelser

De omkringliggende huse i området har primært facader i tegl og saddeltag eller valmet tag. For at skabe sammenhæng med omgivelserne, vil en kommende bebyggelse skulle opføres med facader i blank murværk, træ eller en kombination heraf.

De nye huse i den nordlige del af området må højst være to etager og 8,5 meter høje, mens husene mod syd maks må være en etage og 6 meter høje.  Og så fastslår lokalplanen at, der skal være levende hegn i skel mellem forhaverne for at sikre et grønt udtryk langs boligvejen.

Grønne fællesarealer

I forslaget til en ny lokalplan står også, at der skal laves fælles opholdsarealer med mulighed for leg og ophold for områdets beboere. Arealet skal fremstå grønt, og det samme skal området omkring regnvandsbassinet i den sydlige del.

Derudover vil lokalplanen sikre, at området bliver koblet på bydelens øvrige stinet via en stiforbindelse mod vest til den eksisterende sti der løber langs lokalplanens vestlige grænse.

Forslaget til den nye lokalplan vil være i høring i otte uger. Så snart høringen går i gang kan alle deltage på www.randers.dk/høringer. Randers Kommune sender desuden høringsmaterialet ud i e-boks til alle, der bliver direkte af forslaget.

Kommentarer