Erhverv

Opfylder din virksomhed kravene til ESG rapportering

Flere og flere virksomheder lægger vægt på bæredygtighed i den daglige drift og i investeringssammenhæng. Her er ESG blevet en vigtig betegnelse, som sættes i forbindelse med virksomhedens måde at drive forretning på.

ESG er den engelske forkortelse for Environmental, Social og Governance – eller på dansk; miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. ESG er dermed en målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder.

Interessen for bæredygtig drift og investering har været støt stigende de senere år. Der er mange variationer af, hvad bæredygtighed egentlig er, men i forbindelse med investeringer er ESG og bæredygtighed blevet knyttet tættere og tættere sammen. Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være. Inddragelse af ESG-forhold i styring af aktie- og obligationsporteføljer betyder derfor, at der er nogle helt specifikke emner, som indgår i investeringsprocessen.

Store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D skal i forbindelse med sine årsrapporter redegøre for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, de såkaldte ESG nøgletal.

Fra 1. januar 2021 blev den digitale indberetning af årsrapporten suppleret med en række frivillige indberetninger af virksomhedens arbejde med samfundsansvar, herunder ESG nøgletal.

Vejledning om ESG fra Erhvervsstyrelsen

Det varierer fra selskab til selskab, hvilke ESG nøgletal der er relevante i årsrapporten. Men af hensyn til analyser og sammenligninger af selskaber og brancher er det afgørende at sikre konsistens i nøgletalsoversigterne; at de følger internationale standarder i definitioner og opgørelsesmetoder, og at de er reviderede og dermed troværdige.

Det anbefales at bringe ESG nøgletallene sammen med selskabets finansielle oversigt over hoved- og nøgletal. Alternativt kan ESG hoved og nøgletalsoversigten placeres i et særligt ESG afsnit eller i en separat note i årsrapporten.

I Danmark er virksomheden SmartPerformers ekspert på området. Firmaet har blandt andet udviklet en softwarerobot til at indsamle data fra ethvert givent system. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at lave en traditionel dataintegration.

Dat vises på et ESG SmartBoard, hvor brugeren kan se alle data præsenteret på en personlig grænseflade. Brugeren kan blandt andet vælge hvilke diagrammer, der skal bruges i den offentliggjorte rapport.

Få mere information på ESG SmartBoard.

Kommentarer