Assentoft

Nyt initiativ for Veteraner i Randers

Randers Kommune skal have en veteranstrategi. Det har byrådet besluttet, og målet med strategien er at anerkende veteraner, som har været udsendt i internationale operationer, og har ydet en stor indsats for det danske samfund.

Randers Kommune inviterer derfor til et opstartsmøde for at kickstarte en bredt inddragende proces, hvor veteraner, pårørende samt andre interessenter og videnspersoner kan komme med deres ønsker og forslag til strategien.

Opstartsmøde afholdes den 28. februar 2017 kl. 15.30-18.00
Sted: BioNutria Park, Viborgvej 92, 8920 Randers NV – Thor Lounge 4

Veteranstrategien laves i et samarbejde mellem socialudvalget, beskæftigelsesudvalget og øvrige interessenter på området. Ifølge Forsvaret er der omkring 560 militær-veteraner i Randers Kommune. De fleste veteraner har fundet sig tilrette i det civile samfund, men nogle veteraner oplever fysiske, psykiske og sociale mén efter udsendelse.

Med veteranstrategien ønsker byrådet, i samarbejde med andre offentlige myndigheder, frivillige organisationer og erhvervslivet, at støtte op om veteranerne og særligt gruppen af veteraner, der oplever udfordringer som følge af deres udsendelse. Strategien forventes vedtaget efter sommeren 2017.

Veteranernes forskellige udfordringer og ressourcer skitseres, og forskellige muligheder og tilbud præsenteres som inspiration til strategiens udformning. Veteranernes udfordringer, ressourcer og de forskellige tilbud til veteraner diskuteres efterfølgende i workshops. Efter mødet kan deltagerne tilmelde sig til de arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de centrale emner frem mod vedtagelsen af den endelige strategi.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning vil arrangørerne gerne have en tilmelding til opstartsmødet. Deltagere skal desuden prioritere hvilke workshops, de ønsker at deltage i.

Tilmelding og prioritering sker pr. mail til konsulent Christian F. Foldager cff@randers.dk, tlf. 8915 1521 frem til onsdag den 22. februar 2017.

Program

15.30-15.40: Velkomst ved formand for socialudvalget Louise Høeg og formand for beskæftigelsesudvalget Christian Boldsen.

15.40-15.55: Kim Kryger og Lone Andersen fra Forsvarets Veterancenter fortæller, hvad Forsvarets rolle er i at hjælpe veteraner, og hvilken type aktiviteter og tilbud de tilbyder.

15.55-16.00: Jimmi Wittenhoff fra veterancafeen på Frivilligværket præsenterer, hvilke udfordringer veteraner og pårørende kan opleve, men fortæller også om de mange ressourcer veteraner har.

16.00-16.15: ”From Battlemind to Peacemind” er et af flere frivillige initiativer, hvor veteraner får støtte til at håndtere traumer. Luan Haskaj og Malene Andersen fortæller om initiativet, og hvordan de støtter veteraner i at få det bedre.

16.15-16.25: Dan Sonne, medarbejder på Jobcenter Randers og tidligere udsendt, fortæller, hvordan Jobcentret i dag modtager veteraner.

16.25-16.40: Michael Vester, veterankoordinator i Viborg Kommune og tidligere udsendt, præsenterer, hvordan Viborg Kommune konkret støtter veteraner.

16.40-16.55: Pause – kaffe, kage, vand og frugt.

16.55-17.05: HR-afdelingen fra Arkil A/S og Nils Bjerre Jakobsen, der er tidligere udsendt og nu ansat i virksomheden, fortæller om de fordele der er ved at have en veteran ansat på arbejdspladsen, og hvilken form for fleksibilitet virksomheden kan udvise, når der er behov for det. Herudover berettes der om de samarbejdsrelationer med offentlige myndigheder og organisationer mv., som virksomheden kan have gavn af i forbindelse med ansættelsesforløbet.

17.05-17.50: Workshops – Se detaljer nedenfor.

17.50-18.00 Randers Kommune samler op på erfaringerne fra opstartsmødet og præsenterer det videre procesforløb for veteranstrategien.

Beskrivelse af workshops

Workshop 1: Hvem skal strategien målrettes, og hvad er deres behov?

Der er stor forskel på veteraners baggrunde og oplevelser under udsendelse. Herudover er der foruden veteraner fra forsvaret også politifolk, sundhedspersonel og personer fra øvrige civile organisationer, der har været udsendte i forbindelse med forsvarets aktiviteter. Langt de fleste er velfungerende privat og arbejdsmæssigt, mens andre har brug for støtte på både sociale, psykiske og arbejdsmæssige arenaer. Veteranstrategien må derfor have blik for, hvilke behov veteranerne har, og hvordan de kan støttes.

Workshop 2: Hvordan kan strategien både støtte pårørende og sætte pårørende i spil som en ressource?

Alle i en familie påvirkes af en udsendelse. Pårørende oplever særskilte udfordringer efter veteranens hjemkomst. Et barn kan opleve en forælder, der opfører sig anderledes. En partner kan opleve en veteran med psykiske mén. En helhedsorienteret familieindsats er derfor omdrejningspunktet for en vellykket veteranstrategi. Pårørende er samtidig en vigtig ressource i at støtte veteraner og øvrige pårørende, hvilket skal tænkes ind i strategien.

Workshop 3: Hvordan får vi fokus på veteranernes ressourcer og nedbryder tabuet om traumet?

Nogle veteraner får et traume i forbindelse med udsendelsen. Traumer er stærkt tabuiserede, og flere med traumer frygter at blive mødt med fordomme. Mange har en forestilling om, at et traume er en permanent tilstand, der ikke kan mindskes eller helbredes. Det betyder, at flere har svært ved at erkende traumet og bede om hjælp. Aftabuisering kan derfor medvirke til, at flere veteraner modtager den rette støtte. Spørgsmålet er, hvordan vi støtter op om at fokusere på veteranernes mange ressourcer og bidrager til at nedbryde tabuet.

Workshop 4: Hvordan kan veteranstrategien nå ud til flest mulige udsatte veteraner?

Nogle veteraner har ikke mærkbare mén, mens andre oplever store fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Veteraner, der er velfungerende på arbejdet, kan samtidig opleve sociale og psykiske udfordringer uden for arbejdstiden. Denne gruppe kommer eksempelvis ikke på veterancafeen på Frivilligværket eller i andre relevante fora. Derfor er det afgørende at identificere, hvordan man når denne gruppe, og hvilken type støtte og oplysning, de har behov for.

Workshop 5: Hvordan formidles tilbud og aktiviteter bedst ud til veteraner?

Der er flere aktører, der støtter veteraner. Både frivillige, faglige organisationer samt behandlingssystemet og Forsvaret m.fl. er i spil. Det er centralt at kortlægge hvilke tilbud, der allerede eksisterer. Koordination og formidling af aktiviteter og tilbud til veteraner er derfor vigtig. Spørgsmålet er, hvordan disse forskellige tilbud bedst formidles og koordineres, så de når bredt ud til dem, der har behov for støtte.

Workshop 6: Hvem kan Randers Kommune samarbejde med, herunder frivillige og på hvilke områder?

Frivillige og faglige organisationer spiller en central rolle i at hjælpe veteranerne. Det er vigtigt at finde frem til, hvad frivillige foreninger og de forskellige organisationer og Randers Kommune hver især og i et samarbejde kan bidrage med, og hvordan Randers Kommune kan understøtte organisationer og frivillige foreninger i indsatsen.

Workshop 7: Hvordan samarbejder Randers Kommune og erhvervslivet bedst muligt om at få veteraner i beskæftigelse?

Veteraner udgør, i kraft af deres baggrund, en stor ressource for samfundet. Mange er velfungerende, men kan have brug for støtte til at oversætte deres militære kompetencer til det civile arbejdsmarked. Andre har nogle særlige udfordringer, hvor et tæt samarbejde med erhvervslivet er afgørende for at bringe deres mange ressourcer i spil. Erhvervslivet kan desuden have behov for støtte og indsigt i, hvad der er brug for i forhold til at ansætte en veteran.

 

Kommentarer