Navnenyt

Ny bestyrelse i spidsen for Midttrafik

Foto: Midttrafik.

Midttrafiks repræsentantskab har på et konstituerende møde den 21. januar 2022 valgt en ny bestyrelse for Midttrafik. De ni bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for den kollektive trafik i Region Midtjylland de næste fire år sammen med Midttrafiks ejere – Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland. Trafikselskabet er ejet af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen og bliver ledet af en politisk bestyrelse på ni medlemmer. Bestyrelsen sidder i en fire-årig periode og skifter pladser som følge af kommunalvalget i november 2021.

Regionsrådet udpeger to af medlemmerne og kommunalbestyrelserne fra de 18 kommuner i regionen udpeger de sidste syv. Efter at pladserne i byråd og regionsråd er fordelt efter kommunalvalget, bliver der udpeget nye medlemmer til Midttrafiks repræsentantskab.

Repræsentantskabet holdt konstituerende møde 21. januar 2022, hvor de nye medlemmer til bestyrelsen blev endeligt valgt.

Midttrafik bestyrelse 2022-2025

 • Steen Vindum (formand)
 • Anders Bøge
 • Arne Lægaard
 • Simon Vanggaard
 • Benny Hammer
 • Christian Engelbrecht-Pedersen
 • Claus Leick
 • Morten Flæng
 • Hüseyin Arac

Bestyrelsesformand Steen Vindum glæder sig til at samarbejde med Midttrafiks nye bestyrelse om at udvikle den kollektive trafik i Midtjylland:

”Kollektiv trafik blev hårdt ramt af COVID-19. Foran os ligger et hårdt arbejde med at vinde de sidste kunder tilbage til bus, tog og letbane og ikke mindst tiltrække nye. Vi skal udnytte, at den voksende klimaudfordring og den stigende trængsel taler til vores fordel fremfor privatbilisme ved at udvikle produkter, der er tilpasset kundernes behov og efterspørgsel. Samtidig skal vi som bestyrelse sikre, at borgerne i Midtjylland får den bedst mulige kollektive trafik inden for de økonomiske rammer, som ejerne giver os”.

Bestyrelsens første opgave var at udpege formand og næstformand for Midtjyske Jernbaner og Midttrafiks repræsentant i Letbanerådet.

Midtjyske Jernbaner:

Formand Arne Lægaard

Næstformand Morten Flæng

Letbanerådet:

Midttrafiks repræsentant Claus Leick

Bestyrelsens opgaver

Når de ni bestyrelsesmedlemmer trækker i arbejdstøjet, får de ansvaret for beslutninger inden for Midttrafiks overordnede opgaver:

 • Indkøb af offentlig servicetrafik gennem udbud
 • Fastlæggelse af rutenet og køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønsker
 • Koordinering af trafikken, så den udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for Midttrafiks område og på tværs af trafikselskaber
 • En trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker regionens og kommunernes politiske/økonomiske målsætninger for den offentlige servicetrafik
 • Fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem
 • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover har region og kommuner valgt at lade Midttrafik udføre individuel persontransport som følge af anden lovgivning
 • Trafikkøber og infrastruktur forvalter på privatbaneområdet
 • Information, markedsføring og dialog med kunderne

Midttrafik har derudover seks strategiske indsatsområder:

 • Grøn omstilling
 • Fremkommelighed
 • Bedre stoppesteder
 • Bedre flextrafik
 • Digitalisering
 • Ny normal

Sådan er Midttrafiks bestyrelse valgt

Regionsrådet udpeger to af medlemmerne.

Kommunalbestyrelserne fra 18 kommuner i Region Midtjylland vælger et repræsentantskab for Midttrafik. Repræsentantskabet består af et medlem fra hver af de 18 kommuners kommunalbestyrelser.

Aarhus Kommune, der yder det største årlige tilskud til Midttrafiks finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse.

De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Kommentarer