Udbyhøj

Nu får dyr og planter i Randers Fjord bedre livsbetingelser

Et stort plask indviede arbejdet. Foto: Hede Danmark

Onsdag 15. marts gik arbejdet i gang med at kaste store sten i fjorden ved Udbyhøj. Den store mængde sten bliver til fire nye stenrev, så fjordens dyre- og planteliv igen kan trives.

Børnene fra 2. og 3. klasse på Korshøjskolen og borgmester Torben Hansen talte ned fra 10, før den første store sten blev sluppet fra gravemaskinens greb. Efterfulgt af et stort plask, da kampestenen ramte vandoverfladen 20 meter ud for Udbyhøj Lystbådehavn.

– Ved at lave stenrev passer vi på vores natur i Randers Fjord. Stenrev hjælper med at skabe en levende fjord, som i børn kan have glæde af allerede nu og mens I vokser op. En fjord med voksesteder for undervandsplanter, skjulesteder til småfisk, rejer, krabber og andre smådyr, sagde Torben Hansen i sin tale til børnene og alle dem, som var mødt op for at se arbejdet gå i gang.

Borgmester Torben Hansen holdt tale, inden den første sten blev dumpet i vandet. Foto: Randers Kommune

Naturgenopretning i fjorden

Gennem de sidste hundrede år er der i Danmark blevet brugt store sten til at opføre havnemoler, kystsikringsanlæg og andre bebyggelser. En stor del af disse sten blev fisket op fra havbunden, og stenfiskeriet har reduceret stenrevene væsentligt. Samtidigt forsvinder ålegræsbedene med stenrevene, fordi de ikke længere er beskyttet mod strøm og bølger.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at Randers Fjord godt kunne have det bedre. Hvis man ser på optegnelser af plantelivet i Randers Fjord fra 1950’erne kan man se, at bunden i yderfjorden dengang bestod af et væld af plantearter. Ålegræs, havgræs, vandaks og blæretang skabte en skov af planter på bunden af fjorden. Og denne havskov var fødegrundlag og skjulested for mange forskellige smådyr og fisk, sagde Torben Hansen.

Plask! Første sten dumpes i vandet. Foto: Randers Kommune

2400 tons sten

I de kommende dage bliver der lagt cirka 2400 tons sten ud i Randers Fjord. De bliver til fire rev, som skal tiltrække dyr og planter til fjorden.

– Stenrevene skal sikre, at økosystemet og livet i fjorden igen trives. Et af stenrevene bliver et skolerev, som ligger på mindre end en meters vanddybde. Her bliver det muligt for både børn og voksne at vade ud og se på planter, dyr og fisk, sagde Torben Hansen.

Ideen og noget af forarbejdet til projektet kommer fra den lokale gruppe som hedder Randers Stenrev. Projektet koster 1.000.000 kroner og er finansieret af ELRO-fonden, LAG Randers Favrskov og EU.

Elever fra Korshøjskolen fortalte om dyrelivet i fjorden. Foto: Randers Kommune

Fakta om stenrev og ålegræs

Stenrevene bliver bevokset allerede i løbet af de kommende måneder, og småfisk, krabber og andre dyr flytter ind. I stenrev kan der være 100.000 smådyr pr. kvadratmeter. Og det betyder bedre livsbetingelser for større dyr som torsk, hummer og endda sæler, marsvin og hvaler.

Stenrevene skal også beskytte de ålegræsbede, som bliver anlagt for at modkæmpe klimaforandringerne. Havskove binder CO2 fra luften op til 45 gange mere effektivt end skovene på land. Stenrevene beskytter ålegræsset mod bølger og strøm, og uden stenrevene forsvinder ålegræsset. Ålegræsbede skaber også biodiversitet og balance i fjorden, fordi de sikrer iltproduktion, som reducerer alger og partikler.

Foto: Randers Kommune

Kommentarer