Ålum

Den store vision for Nørreådalen

Randers, Viborg og Favrskov Kommuner har i samarbejde med Københavns Universitet og en lang række af lokale borgere i alle tre kommuner udarbejdet en landskabsstrategi for Nørreådalen, som blev præsenteret ved et møde i Løvskal i Viborg Kommune 29. september. Foto: Kim Aaen NatureEyes

“Vi vil i fællesskab værne om Nørreådalens varierede og storstilede natur og kulturlandskab. Ådalen udvikles til et sammenhængende område af national og international betydning. Det skal ske via en samarbejdsdreven forvaltning af værdierne, med Nørreå som vores fælles vandvej fra Viborg til Randers. Et rart sted at være”. Sådan lyder visionen for Nørreådalen; en opsummering af den strategi, der nu er lavet for ådalen, som blev præsenteret på et borgermøde i Løvskalhus onsdag i sidste uge.

Siden 2019 har Randers, Favrskov og Viborg kommuner sammen med Københavns Universitet arbejdet på at udforme et oplæg til en landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid. Undervejs har borgere, foreninger, lokale ildsjæle, landmænd og andre lodsejere deltaget gennem interviews, kaffemøder, foredrag, workshops og ekskursioner bidraget med input til strategiarbejdet. Efterfølgende har to strategigrupper bestående af de mange lokale interessenter sammen med repræsentanter fra de tre kommuner arbejdet videre med henholdsvis en regional strategi for hele Nørreådalen samt en lokal strategi for ådalen ved Ø syd for Ørum.

Et omfattende arbejde, der nu er mundet ud i prospektet ‘Forslag til en regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid’, en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers Kommuner.

Onsdag 29. september blev strategien præsenteret ved et særdeles velbesøgt borgermøde i Løvskalhus, der kun lige akkurat kunne rumme de omkring 170 fremmødte.

Jørgen Jørgensen, afdelingsleder for Natur og Vand i Viborg Kommune, har været projektansvarlig på vegne af de tre kommuner. Han bød velkommen og beskrev en lang proces med med både benspænd og berigende samarbejde frem til det færdige resultat, som man nu kunne præsentere tilhørerne for.

Fem fokusområder

Professor ved Københavns Universitet, Jørgen Primdahl, som har stået i spidsen for de mange arrangementer og sammenskrivning af strategien, gennemgik herefter indholdet af landskabsstrategien for Nørreådalen, som, ud fra prioritering af en lang række forslag, har fokus på fem temaer: Landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandets betydning. Strategien indeholder desuden en vision for ådalens fremtid, målsætninger samt forslag til fremtidige projekter.

Indlæg fra grupper

Mødet bød også på indlæg fra nogle af de ildsjæle, der har deltaget i strategigrupperne. De bød ind med hver deres tilgang til strategiarbejdet, hvor mange hensyn har skullet tages.

De våde enge 

Jesper Sanko fra Hulbæk mellem Mollerup og Ørum har en kvægdrift, og for ham betyder det meget, at man finder en løsning på den stigende vandstand, så han og andre kvægavlere stadig kan have deres kreaturer til at græsse på engene i Nørreådalen.

Flere ‘trædesten’ langs åen

Mette Risager, koordinator ved LAG Randers-Favrskov, billigede den fælles indsats for en strategi for Nørreådalen.

– Ud fra et LAG-synspunkt er der rigtigt mange perspektiver i muligheden for bedre adgang til vandet. Vi har brug for flere trædesten langs hele åen. Vi har brug for flere faciliteter med stier, overnatningsmuligheder, rastepladser med mere, sagde hun og fremhævede Brostedet i Ålum som et godt eksempel. Et projekt hun i øvrigt også fik taletid til at beskrive mere indgående.

Læs også: Overvældende indvielse af Brostedet i Ålum

Artikel fortsætter efter billedet…

Der var en overvældende til slutning til borgermødet omkring landskabsstrategien for Nørreådalen onsdag i sidste uge. Her fortæller Mette Risager om Brostedet i Ålum, der er et godt eksempel på bedre tilgang til Nørreåen. Foto: Gitte Hagsholm

Mere fokus på kultur-historie

Lars Stegsted Rasmussen fra Stevnstrup havde fokus på den kulturhistoriske sammenhæng i Nørreådalen, han mener, har manglet.

– Vi er Jylland mellem tvende have, og vi er det sted i Danmark med flest runesten. Vi er Vikikingeland, og mit ønske er, at vi får den del af vores kulturhistorie bragt frem i lyset, sagde han blandt andet.

Åbent landskab med vådt og tørt

Kim Thisted fra Øby roste samarbejdet omkring strategiarbejdet. Han betegnede sig selv som ‘skovmand’ og påpegede, at opgaven med den multifunktionelle jordfordeling er et væsentligt element i strategien.

– Jeg håber, at Nørreådalen forbliver et åbent landskab og gerne mere, end det er i dag. Jeg synes, vi allerede har gode eksempler på balancen mellem det tørre og det våde, og det skal vi bare have mere af, lød den optimistiske melding fra ‘skovmanden’.

Sammenhængende stisystemer

Morten Dam Rasmussen fra ‘Stifindergruppen’ i Ørum, som har deltaget i både den lokale og den regionale strategigruppe, argumenterede for, at man får et stisystem, som bliver tilknyttet lokale stisystemer langs Nørreå, så man reelt kan vandre fra Viborg til Randers – eller omvendt – og med adgang til de landsbyer, der ligger på kanten af ådalen.

Sammenhængende naturområder

Jens Ove Nielsen, Vejrumbro, medlem af Danmarks Naturfredningsforening, glædede sig over perspektiverne ved et større, sammenhængende naturområde i Nørreådalen. Han udtrykte desuden ønske om, at man i landskabsstrategien også indtænkte lukkede områder, “hvor naturen kan passe sig selv”.

Artikel fortsætter efter billedet…

Efter indlæg og kaffepause kunne deltagerne ved borgermødet gå rundt til opsatte ‘poster’ og få flere informationer om og diskutere indholdet af temaerne i strategien for Nørreådalen. Foto: Gitte Hagsholm

Samtale om fokusområder

Efter diverse indlæg blev de mange tilhørere gennet ud af lokalet til en kaffepause, mens der blev etableret ’stationer’, hvor man efterfølgende kunne høre om og diskutere mulighederne inden for de forskellige temaer.

– Det var overvældende med den store tilslutning, og vi er glade for den positive stemning, der er omkring projektet. Det er godt, at vi med mødet i Løvskalhus har fået  mulighed for at informere folk om strategien, og man har fået mulighed for at møde hinanden på tværs af interesser, fortæller Hanne Døssing Hornum.

Hun er biolog ved ViborgKommune og har stået for meget af det praktiske og kommunikationen omkring arbejdet med den nye landskabsstrategi for Nørreåen.

– Vi har bare fået en fantastisk respons, og det er virkeligt dejligt, lyder meldingen.

Landskabsstrategien for Nørreådalen – henholdsvis den regionale og den lokale – ligger nu hos forvaltningerne i de respektive  kommuner, og så er forventningen, at den vil blive taget under politisk behandling i løbet af foråret 2022.

Brostedet i Ålum blev fremhævet som et godt eksempel, hvor man har skabt adgang til Nørreå til stor glæde og gavn ikke alene for borgere i lokalområdet, men også for gæster udefra, uanset om de kommer sejlende, kørende eller gående. Billedet er fra indvielsen 24. juni måned i år. Arkivfoto: Jan Szwed

Kommentarer