Land og by

Budgetaftale 2020-2023 vedtaget

Hånden under kernevelfærd, jobskabelse og bæredygtig udvikling.

– Jeg er rigtig glad for, at vi netop har indgået en budgetaftale, der formår at holde hånden under kernevelfærden. Vi har fundet midler til at investere i børn, udsatte, ældre og forebyggelse og skærmer mod de værste besparelser, der lå på bordet. Samtidig holder vi fast i den gode retning for fremtidens by og kommune med en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet – siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Der er netop indgået en aftale om budget 2020-2023 mellem partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Skattestigning på 0,2 procent
Udgangspunktet for budgetaftalen er et basisbudget, som for at være i balance indeholder en række besparelser. For at afbøde besparelserne er aftaleparterne enige om, at skatten skal stige med 0,2 procent.

– Skattestigningen er nødvendig for at bevare vores kernevelfærd. Den fælles budgetaftale betyder, at vi finansierer et nyt plejecenter, sikrer en ny start for familieområdet, investerer i udsatte unge, en ny idrætshal i Dronningborg og halverer besparelsen på specialskoleområdet, og vi undlader at spare på folkeskolerne. Samtidig etablerer vi et nyt lokalt sundhedscenter i Havndal. Det er netop væsentligt, at vi investerer i udviklingen af vores fælles velfærd – siger Torben Hansen.

Nyt plejecenter i Dronningborg
Aftaleparterne er enige om, at den nye idrætshal og et nyt plejecenter i Dronningborg skal tænkes sammen med en i forvejen planlagt ny daginstitution. Den har aftaleparterne besluttet skal ligge sammen med det ny plejecenter. Parterne er også enige om, at Kristrup og Dronningborg plejehjem nedlægges, mens Aldershvile i Havndal justeres til 8 ældreboliger med kald. Samtidig bliver der sat 500.000 kr. af til at etablere et lokalt sundhedscenter i Aldershvile i Havndal, hvor private, regionale og kommunale aktører i samarbejde udvikler sundheden i Havndalområdet.

– Vi får i de kommende år flere børn og flere ældre. Vi er enige om, at regulere midlerne til de store serviceområder, sådan, at det tager højde for ændringer i befolkningens sammensætning. Det er væsentligt at begrænse skaderne på velfærden og vende udviklingen. Samtidig er jeg glad for, at vi på kulturområdet har fundet midler til at investere i Kulturhuset, der bliver slidt af de mange besøg. Her afsætter vi i alt 10 mio. kroner. For os er det også særligt væsentligt, at en markant del af besparelsen på specialskolerne er fjernet – siger Mogens Nyholm, gruppeformand for Det Radikale Venstre.

– Også udsatte bliver prioriteret i budgetaftalen. Vi har fundet midler til at fortsætte og udvide det forebyggende behandlingstilbud for udsatte unge, MyWay, ligesom en række sundhedstiltag for kronikere, børn og særlig tandpleje for svage ældre og udsatte kan føres videre. Og jeg er rigtig glad for, at vi har fundet midler til at lave et kraftcenter indenfor autismeområdet. Og ikke mindst er jeg glad for at vi har sikret, at ældreboliger med kald ikke forsvinder i landdistrikterne – siger Rosa Yde, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti.

Investering i midtby, jobskabelse og erhvervsudvikling
– Jeg er særligt glad for, at vi har skabt rum til at sænke dækningsafgiften med 0,5 promille, det øger muligheden for at skabe flere jobs i virksomhederne. Vi har en stærk strategi for udvikling af Randers midtby. Derfor er det væsentligt, at vi med budgetaftalen har afsat 2 mio. kr. årligt i både 2020 og 2021 til at støtte den fortsatte udvikling af vores midtby. Samtidig er jeg glad for, at vi har fundet årligt 2,5 mio. kr. til interesseorganisationen for vores erhvervsliv, Business Randers, samt 500.000 kr. til gæsteservice her i Randers. Og så er jeg også glad for, at parterne er enige om at værne om arbejdspladser i vores landdistrikter, ligesom vi fremrykker investeringerne i infrastruktur og ikke mindst Havnevejen – siger Daniel Madié, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

– Vi har mellem parterne også aftalt, at det forhøjede bemandingsniveau i Plan & Byg fortsætter, sådan at sagsbehandlingen kan være effektiv. Vi er derfor enige om, vi sætter 2 mio. af i 2020 og 3 mio. i 2021 og fremover – siger Frank Nørgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti og fortsætter:
– Samtidig er jeg glad for, at vi er enige om, at skoler og kommunale institutioner flager med Dannebrog på nationale flagdage som veterandagen, ligesom det nu bliver muligt at fravælge rituelt produceret mad i vores institutioner. Og så hæfter jeg mig især ved at der afsættes midler til at indføre hotelhåndtag, som giver øget tryghed for vores ældre beboere – siger Frank Nørgaard.

Randers for Verdensmålene
Aftaleparterne er enige om, at både offentlige institutioner, borgere, husholdninger og erhvervsliv i fællesskab skal arbejde for at nå FNs Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Samtidig er der afsat ekstra midler til at værne om klima, natur og miljø.

– Det er vigtigt, at vi aktivt og i fællesskab på tværs af erhvervsliv, kommunale institutioner og borgere gør, hvad vi kan for at skabe en bæredygtig fremtid og dermed bidrager til, at vi i Danmark kan nå FNs Verdensmål i 2030. Det sætter vi midler af til inddrage borgere og erhvervsliv i,” siger Torben Hansen og fortsætter:

– Det har været nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil sige tak for.

Kommentarer