Samfund

Alling Å vil blive forsøgt omlagt i den eksisterende ådal

Luftfoto af Alling Å's oprindelige forløb inden jordskredet. Byrådet har nu vedtaget en omlægning i ådalen, så åen går forbi Nordic Waste i et forløb øst for Gl. Århusvej. Illustration: Randers Kommune

Randers Kommune skal gå målrettet efter at genoprette Alling Å ved at omlægge åløbet i den eksisterende ådal. Det besluttede byrådet på mødet den 21. maj, hvorpolitikerne også tog stilling til spørgsmål om håndtering af den jord, der er kørt til Tirstrup.

Randers Kommune har siden december 2023 været i gang med at afværge en miljøskade på Alling Å efter jordskredet ved Nordic Waste. Og som et led i denne indsats har byrådet nu sat retning på det videre arbejde med at genoprette åen.

På mødet den 21. maj 2024 har byrådet således besluttet, at Randers Kommune skal gå efter at genoprette Alling Å ved en omlægning i ådalen, så åen går forbi Nordic Waste i et forløb øst for Gl. Århusvej.

Forvaltningen har fået udarbejdet tre forskellige scenarier for en genopretning af Alling Å, så åen igen får potentiale til at kunne opnå god økologisk tilstand. Her har en omlægning af Alling Å i den eksisterende ådal været omtalt som hovedscenariet. Det er både den billigste og mindst indgribende løsning, og samtidig er det en løsning, der vil sikre, at Alling Å bliver genoprettet så tæt på det oprindelige forløb som muligt.

Usikkerhed og flere scenarier

For at gennemføre omlægningen af åen er det planen midlertidigt at placere jord fra fronten af skredet på Nordic Wastes arealer. Selve tilbageførelsen af Alling Å til ådalen vil som udgangspunkt ske i et åbent vandløb, men det kan også blive i form af en åben betonkonstruktion eller en midlertidig rørføring. Hvilken løsning der vælges, afhænger af de konkrete forhold der viser sig under arbejdet i løbet af sommeren.

Forudsætningen for, at hovedscenariet kan gennemføres er, at jordskredet er stoppet og ikke opstår igen. I de seneste tre måneder har der ikke været gang i skredet og i den løbende afværgeindsats bliver der fortsat arbejdet på at begrænse risikoen for, at der igen skulle opstå jordskred i området. Det sker blandt andet ved at fjerne vand fra skredet, så og plante græs og træer i skredet og sikre de rette hældninger på skråningsanlæg, når der graves.

En række ukendte faktorer som vejrlig, nedbørsmængder, jordbundsforhold, geoteknik og forureningsomfang spiller dog ind både i forhold til økonomien og, hvad der er muligt at gennemføre. Viser det sig, at det alligevel ikke er muligt at gennemføre hovedscenariet, kan åen i stedet omlægges til Vissing Bæk inde i Favrskov Kommune eller gennem bakken øst for ådalen og skadestedet. Særligt det sidste scenarie vil dog være markant dyrere.

Opbevaret jord kan gøre nytte på Randers Havn

Ud over spørgsmålet om genopretningen af Alling Å tog byrådet på mødet også stilling til, hvad der skal ske med den jord, der fortsat bliver opbevaret på Forsvarets arealer ved Tirstrup Lufthavn. Fra sidst i december til starten af februar er der kørt cirka 180.000 tons jord til stedet og det anslås, at der fortsat ligger mellem 60- og 84.000 tons. Her besluttede byrådet, at jorden hurtigst muligt nyttegøres i forbindelse med udvidelsen af Randers Havn under forudsætning af, at der kan gives et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Derudover besluttede byrådet, at den del af jorden, der ikke kan nyttiggøres på Randers Havn, i stedet bortskaffes til anden nyttiggørelse i Danmark. Her er et af de scenarier, forvaltningen arbejder efter, at køre jord til støjvolden ”Støjdragen” i Silkeborg.

Den samlede pris for hele den lovpligtige afværgeindsats, hvori udgifterne til genopretning af Alling Å i den eksisterende årdal og bortskaffelse af jorden i Tirstrup også indgår, vil lande et sted mellem 468 og 663 millioner kroner. Det fremgår af et samlet overblik over økonomien, som Randers Kommune fremlagde i april.

 

Kommentarer